RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Leann Stańczyk S.A.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Leann Stańczyk S.A.
z siedzibą w Słupsku, przy ul. Portowej 15 b zwany dalej Leann S.A. Administratorem lub Spółką.

2. Kontakt z administratorem

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się poprzez e-mail leann@leann.pl  lub przekazując korespondencję tradycyjną na adres siedziby Administratora, 76-200 Słupsk ul. Portowa 15 b

3. Cel i podstawy przetwarzania

Spółka przetwarza dane osobowe Pani/Pana:

– w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, określonych w przepisach prawa pracy- art 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO.

– w celu konieczności przetwarzania danych dla wykonania Umowy o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą -art 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO.

– w celu przetwarzania danych wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych – m.in. zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie należącym do Spółki, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa,  przekazanie danych osobowych w związku ze świadczeniami dodatkowymi (ubezpieczenie), gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie jak najlepszych warunków pracy osobom zatrudnionym -na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.

– przygotowania i przedstawienia oferty handlowej, podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy;

-realizacji ­­praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z  podmiotem, który wskazał osobę fizyczną uprawnioną do reprezentowania tego podmiotu, do kontaktów lub współpracy, w tym prowadzenia niezbędnej dokumentacji i korespondencji;

-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

–  wypełnienia obowiązków, związanych z przechowywaniem umowy i  dokumentacji dla realizowanej współpracy, w tym wypełnienia obowiązków wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (np.cywilnego, podatkowego).

4. Źródło pochodzenia danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, obejmujące m.in. imię i nazwisko, stanowisko lub funkcję, służbowe dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres e-mail, w zakresie niezbędnym dla utrzymania współpracy lub zapewnienia prawidłowej realizacji umowy. W uzasadnionych przypadkach możemy przetwarzać dodatkowe dane, takie jak np. numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres korespondencyjny, adres zamieszkania. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od podmiotu, z którym Administrator nawiązał współpracę lub od innych osób działających w imieniu lub na rzecz tego podmiotu, w tym również ze źródeł publicznych (rejestry publiczne np. KRS, strony internetowe podmiotów, itp.)

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy w ramach swojej działalności lub do podmiotów określonych w przepisach prawa. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (odrębni administratorzy).

7. Przekazanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie planuje bezpośrednio, we własnym zakresie przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy EOG.

8. Prawa osób , których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. żądania od administartora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. ich sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. przenoszenia danych osobowych;
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych  osobowych dotyczących Pan/Pana narusza przepisy RODO

9. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.