Fundusz Europejski

1505297957

Niniejszy projekt pt. „Wdrożenie technologii obróbki galwanicznej kontenerów stalowych w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i energetycznych” jest współfinansowany za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Oś PRIORYTETOWA III : Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 3.2.: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R , Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.

Niniejszy projekt ma na celu implementację nowej branży kontenerów powłoki stopowej cynk-nikiel odznaczających się lepszą odpornością korozyjną oraz wytrzymałością powłok. Wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki galwanicznej kontenerów do logistyki i transportu wewnętrznego w zakresie podwyższonej odporności korozyjnej i twardości powłok uwzględniają aspekty środowiskowe i energetyczne.

Inwestycja ta stanowi odpowiedź na oczekiwania stawiane przez klientów Wnioskodawcy. Z obserwacji firmy wynika, że klienci nieustannie dążą do poprawy funkcjonalności oraz jakości oferowanych na rynku wyrobów. Zastosowanie powłok stopowych cynk- nikiel przyczyni się bezpośrednio do znaczącego wzrostu funkcjonalności i okresu użytkowania wyrobów firmy Leann Stańczyk S.A. Wyższa odporność korozyjna i większa twardość powłok stopowych cynk-nikiel podniesie trwałość wyrobu finalnego wydłużając tym samym cykl jego życia, w tym jego walory estetyczne w dłuższym czasie. Zachowana zostanie możliwość naprawy i przetworzenia wyrobu przy zmniejszonej ilości niebezpiecznych odpadów ( braku chromu i kobaltu). Dzięki zastosowanym rozwiązaniom firma Leann Stańczyk będzie mogła wprowadzić produkt konkurencyjny z przybliżonym koszcie wytwarzania, znacznie wyższej jakości i parametrom technicznym, wydłużonej żywotności, a także produkcji przyjaznej środowisku. Powłoka cynk-nikiel nie jest stosowana w tej branży przemysłu, ani w Polsce ani w Europie. Firma Leann Stańczyk S.A. posiada patent polski o numerze P.419804 i europejski o numerze 17000883.3/EP 17000883 na wynalazek pt. „Sposób wykonywania powłoki detali i kontenerów do logistyki i transportu wewnętrznego”.

Projekt przyczyni się do realizacji celu działania 3.2.2. jakim jest wdrożenie wyników prac B+R w wyniku czego nastąpi wprowadzenie na rynek innowacji produktowych. Ponadto projekt przyczyni się również do realizacji głównego celu programu PO IR jakim jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi : 19 200 000 zł

Dofinansowanie: 5 350 095 zł