Shareholders

Informacja dotycząca procesu dematerializacji akcji

Zarząd Leann Stańczyk Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, niniejszym informują, że z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798; dalej również jako: „ustawa nowelizująca”) nakładające określone obowiązki związane z przeprowadzeniem procedury dematerializacji dokumentów akcji w spółkach akcyjnych oraz komandytowo–akcyjnych.

Zgodnie z regulacjami przywołanej wyżej ustawy, do dnia 1 stycznia 2021 roku wszystkie spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne są zobligowane do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji. Obowiązek ten dotyczy zarówno akcji imiennych jak i akcji na okaziciela. Dematerializacja będzie polegać na zniesieniu dokumentowej formy akcji, przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym. Co istotne, wymóg dematerializacji dotyczy także akcji, które zostały już wyemitowane.

Zniesienie formy papierowej dokumentów akcji będzie wiązało się z koniecznością prowadzenia spisu zdematerializowanych akcji w rejestrze akcjonariuszy. Wprowadzony przez ustawę nowelizującą art. 3281 §2 k.s.h. przesądza o tym, iż rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie w postaci elektronicznej, z jednoczesnym zastrzeżeniem prowadzenia rejestru akcjonariuszy, wyłącznie do kompetencji podmiotów kwalifikowanych, czyli uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy nowelizującej, w dniu 1 stycznia 2021 roku niezdematerializowane akcje, co do zasady utracą swoją moc obowiązującą ( a z tym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy), co oznacza, że akcjonariusze do chwili złożenia dokumentu posiadanych akcji wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru akcjonariuszy, nie będą mogli po tej dacie, korzystać z przysługujących im uprawnień, np. do głosu czy wypłaty dywidendy. Mimo utraty mocy obowiązującej, dokumenty akcji zachowają przez kolejnych pięć lat moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe (art. 15 ust. 2 ustawy nowelizującej).

Zgodnie z treścią art. 17 ustawy nowelizującej: Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, o którym mowa w art. 16 ust. 1, spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, który na podstawie ustawy zmienianej w art. 8 jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie albo – w przypadku spółki, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 8 – umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875) i którą to ustawą dokonano nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.)

Zarząd Leann Stańczyk S.A. informuje, iż wprowadzony został obowiązek przeprowadzenia dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych.
Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Najpóźniej do dnia 28 lutego 2021 roku akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 1 marca 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr prowadzony będzie przez podmiot uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zakres danych zawartych w rejestrze będzie podobny do danych znajdujących się na dokumencie akcji.
Z dniem 1 marca 2021 roku za akcjonariusza będzie się uważać tylko osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.
Po 1 marca 2021 roku dokumenty akcji zachowają wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec spółki, że akcjonariuszowi przysługują prawa udziałowe. Taka moc dowodowa będzie obowiązywała przez 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

Harmonogram dla Spółek

30 września 2020 r. – termin na podjęcie przez WZA wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy i zawarcia umowy z tym podmiotem.
31 stycznia 2021 r. – termin na dokonanie pięciu wezwań akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce. Wezwania należy ogłaszać w odstępach od dwóch tygodni do miesiąca. Pierwsze wezwanie należy ogłosić do 30 września 2020 r.
30 września 2020-28 lutego 2021 r.– uzupełnianie rejestru akcjonariuszy na podstawie informacji od spółek
1 marca 2021 r. – ukonstytuowanie się rejestru akcjonariuszy, utrata ważności akcji w postaci materialnej.
1 marca 2026 r. – utrata praw akcjonariuszy, którzy nie złożyli akcji w spółce, do ujawnienia ich w rejestrze akcjonariuszy

Pobierz plik pdf: